Kontaktu Ami

Haruka ami Ita-nia pergunta.

Lokalizasaun

Avenida Luro Mata No.10,
Dom Aleixo, Município de Dili,
Timor Leste

Numeru telefone
+670 3321760

Hola parte iha ami-nia ekipa

Haruka Ita-nia CV ba hiring.pitsa@pertamina.com

Warm greetings from Two Pertamina Staffs