Kona ba

PITSA hanesan empreza nebe’e kontinua Pertamina nia negosio iha Timor-Leste, nebe’e anteriormente hari’i husi representante administrasaun Marketing Pertamina iha Timor-Leste (MRTL).

PITSA sei kontinua hala’o kompromisu Pertamina hodi nafatin servi nesesidade energia iha Timor-Leste.

Ami Nia Visaun

"Atu sai hanesan empreza energia lider no independente, no sai mos hanesan modelo SSPA diak ida iha Timor-Leste no Regiaun"

Ami Nia Misaun

 • Atu habo’ot valor negosio energia no gestaun losgistika iha Timor-Leste no iha areadores hotu, ba sektor retalista hanesan industria.
 • Dirize dinamika empreza, kompete no maneiza empreza liu husi prinsipiu Governasaun Koperativa nebe’e diak (GCG)
 • Hari’i rekursu humanu superior no kompetativa
 • Realiza aktividade operasaun hotu no tuir saude no seguransa ba traballo nebe’e a’as

Ami Nia Valor Prinsipal

AKHLAK mai husi lifuan Amanah (Konfiansa), Kompeten (Kompetensia), Harmonis (Harmonia), Loyal (Leal), Adaptif (Adaptivu) no Kolaboratif (Kolaborasaun)

Atu ita bele fiar katak ita bele hatudu laran-metin, tau fiar ba ita, tau fiar ba ita, halo ita-nia knaar, hatán ba ita-nia sala, hatudu laran-moos no dixiplina.

Ba PITSA, AKHLAK nu’udar identidade ida-ne’ebé reprezenta kultura servisu ida-ne’ebé hein katak sei sustenta dezempeñu negósiu Pertamina no ninia entidade sira.

Aleinde Valor Prinsipal sira, PITSA aplika ona Karta Foun Pertamina Clean ne'ebé reprezenta kompromisu PITSA nian atu harii organizasaun ida-ne'ebé moos no transparente

Saudi, Seguransa, Protesaun no Ambiente (SSPA)

Tuir vizaun kompania nian atu sai modelu papel ida iha area Saude, Seguransa, Protesaun no Ambiente (SSPA) iha Timor-Leste no rejiaun, Pertamina International Timor, SA. (PITSA) asegura jestaun ba risku no saudi iha area seguransa no prosesu (SSP) bazeia ba padraun, regulamentu no prátika di'ak sira iha setor mina-rai no gas.

Prinsipal-prinsipal sira husi programa PITSA nian SSPA inklui:

 • Prevensaun no Jestaun ba Risku Saude Empregu
 • Jestaun Risku Seguransa no Integridade Patrimoniu
 • Prevensaun no Jestaun ba Risku Seguransa Empregu
 • Sistema Prevensaun no Protesaun ba Ahi Integridade
 • Seguransa Kontrola Risku, Surveilansia, no Prevensaun Breach Seguransa
 • Monitorizasaun Ambiental no Prevensaun no Kontrola Poluisaun
 • Sustentavel Saude, Seguransa, Protesaun no Ambiente (SSPA) hanesan kultura Sensibilizasaun Dezenvolvimentu

ISO 9001:2015 Sistema Jestaun Kualidade no ISO 45001:2018 Sistema Jestaun Saudi no Seguransa Occupational

Atu hasa'e kompetitividade no responde ba ezijénsia kliente sira-nian ba kualidade produtu, no mós konsidera ninia operasaun sira-nian natureza ne'ebé iha risku aas, Pertamina International iha kompromisu atu implementa sistema jestaun ne'ebé efetivu ho konsisténsia. Iha hala'o ninia negósiu, Pertamina International Timor SA adopta ona Sistema Jestaun Kualidade no Saude no Seguransa Empregu.

Ida ne'e importante tebes atu asegura katak prosesu negósiu ida-idak hala'o tuir padraun sistema jestaun ne'ebé rekoñese iha nivel internasional. Pertamina International Timor SA kontinua servisu ba implementasaun susesu ba sertifikasaun Sistema Jestaun Kualidade nian ISO 9001:2015 no sertifikasaun Sistema Jestaun Saude no Seguransa Empregu nian ISO 45001:2018 iha 2023.

Agora dadaun, kompañia hetan sertifikasaun ISO hosi Worldwide Quality Asegurance (WQA).

Sertifikasaun ISO ne'e hatudu katak Pertamina International Timor SA nia kompromisu atu hala'o ninia negósiu no operasaun tuir padraun internasionál sira.

Konese ami nia ekipa

Xefe PITSA lokaliza iha Avenida Luro Mata n.10, Dom Aleixo, Munisipiu Dili, Timor-Leste, no iha membru konsellu sira tuir mai:

Administration Board

Beny Harto Wijaya, Diretor Prezidente. Sidadaun Indonesia ida ho idade 48. Moris iha Palembang, 4 Novembru 1975 no hela iha Jakarta. Nia hahú nia karreira iha PT Pertamina (Persero) hahú iha tinan 2001 tanba fa'an staf UPMS VI hafoin serbí nu'udar seniór Analista Kompetitivu Intelligence iha 2013. Nia pozisaun ikus iha PT Pertamina (Persero) mak Asistente Jestaun Relasaun Konsumedor (2017-2019). Agora nia hetan nomeasaun nu'udar Diretor Prezidente PITSA dezde 2019. Nia hetan nia lisensiatura iha Enjinaria Industrial husi Universidade Katolika Katolika Parahyangan, Bandung no Mestradu iha Jestaun husi Universidade Indonezia iha 2013.

Budy Afandy, Diretor Komersiu. Sidadaun Indonesia ida ho idade 49. Moris iha Cirebon, 24 Setembru 1974 no uma-kain iha Bekasi. Nia hahú nia karreira iha PT. Pertamina Retallu hahú iha 2014 nu'udar Jestaun Finansas. Iha 2016 servisu hanesan Jestaun IT, no Jestaun Area Vendedor iha 2018. Nia pozisaun ikus iha PT Pertamina Retail mak hanesan Jestaun Planeamentu Estratejiku Korporativu no Jestaun Risku molok hahú iha PITSA. Agora nia hetan nomeasaun nu'udar Diretor Komersiu PITSA iha 6 Fevereiru 2022. Nia hetan lisensiatura iha Kontabilidade husi Eskola Superior Kontabilidade Nasional.

Taruna Ariwibowo, Diretor Operasaun. Sidadaun Indonesia ida ho idade 36. Moris iha Jakarta, 21 Maiu 1987 no iha uma iha Jakarta. Nia hahú nia karreira iha PT. Pertamina Patra Niaga hahú iha 2009, nu'udar Reprezentante Vendedor. Nia mós servisu nu'udar Jestaun Area Vendedor, Jestaun Analiza Komersiu, Jestaun Relasaun Konsumedor no Distribuisaun, no ikus liu hetan nomeasaun nu'udar Jestaun Kontas Senior Vendedor Industrial iha PPN molok embarkadu iha PITSA. Agora nia hetan nomeasaun nu'udar Diretor Operasional PITSA iha 6 Fevereiru 2022. Nia hetan lisensiatura iha Enjinaria Mekanika husi Universidade Gajah Mada, Yogjakarta, no Mestradu iha Jestaun husi Universidade Gajah Mada, Yogjakarta.